1. W gabinecie Psiowo obowiązuje rejestracja wizyt telefonicznie, mailowo lub osobiście. Dbałość o terminy wizyt leży po stronie klienta, o terminie decyduje kolejność zapisów.

2. Opiekunowie zwierząt przyjmowani są według kolejności zarejestrowanych wizyt.

3. Przyjęcie do wykonania usługi fizjoterapeutycznej, a tym samym obowiązki WCR Psiowo powstaną po dokonaniu przedpłaty za zaplanowaną wizytę w kwocie 60zł oraz dokonania wpisu rejestrowego w systemie informatycznym przez pracownika Centrum.

4. Z chwilą rejestracji wizyty przyjmuje się, że Opiekun zwierzęcia zapoznał się z regulaminem dostępnym na stronie Psiowo.pl

5. WCR Psiowo zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi weterynaryjnej w sytuacji kiedy:

-istnieje domniemanie, że Opiekun zwierzęcia znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowuje się wulgarnie bądź agresywnie;

-zwierzę objęte usługą jest agresywne, nie jest odpowiednio zabezpieczone (w szczególności nie posiada kagańca lub obroży), przez co stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo dla otoczenia i uniemożliwia prawidłowe i bezpieczne wykonanie czynności fizjoterapeutycznych.

-kiedy Opiekun zwierzęcia nie zaakceptuje niniejszego regulaminu.

6. Godziny wizyt są godzinami orientacyjnymi, w związku z czym zastrzegam sobie prawo do przyspieszenia lub opóźnienia wizyty.

7. Zakres i koszt danej usługi weterynaryjnej w każdym przypadku jest uzgodniony z Opiekunem zwierzęcia.

8. Odwoływanie wizyty – odbywa się telefonicznie, smsem lub przez czat FB. Odwołanie wizyty do 24h przed planowanym spotkaniem jest bezpłatne. Po tym czasie oraz przy braku odwołania wizyty, naliczony będzie pełen koszt jej wartości.

PRAWA I OBOWIĄZKI OPIEKUNA ZWIERZĘCIA

1. W czasie korzystania z usług fizjoterapeutycznych Opiekun zwierzęcia ma prawo do:

-informacji o stanie zdrowia zwierzęcia;

– wyrażania zgody na świadczenie usług weterynaryjnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach terapeutycznych oraz cenie świadczenia usług;

– w trakcie rejestracji wizyty Opiekun zwierzęcia może uzyskać informacje o szacunkowej cenie świadczonej usługi. W przypadku przekroczenia szacowanej ceny usługi wymagana jest każdorazowo zgoda Opiekuna zwierzęcia.

2. Do obowiązków Opiekuna zwierzęcia należy:

– przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu

– posiadanie ważnych dokumentów uprawniających Opiekuna zwierzęcia oraz dostarczenia pełnej dokumentacji i historii medycznej zwierzęcia, zwłaszcza o dotychczas przebytych chorobach i zabiegach, procesie dotychczasowego leczenia i zastosowanych wobec zwierzęcia leków, środków medycznych i innych środków farmakologicznych.

3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w tym:

– obowiązek wprowadzania psa na teren obiektu na smyczy, a psa agresywnego w kagańcu, koty powinny przebywać w transporterze do czasu czynności fizjoterapeutycznej.

– każdorazowo podczas zabiegu fizjoterapeutycznego, zwierzę pozostaje pod opieką właściciela, możliwość pozostawienia go bez opieki istnieje tylko po uprzednim poinformowaniu oraz zgodzie personelu.

– w trakcie oczekiwania na kolejny zabieg danej wizyty zwierzę pozostaje pod pełną opieką oraz odpowiedzialnością właściciela.

4. Przygotowanie Zwierzaka do Wizyty:

– zwierzę powinno mieć zapewniony spacer, z możliwością oddania czynności fizjologicznych

– zwierzę powinno być wyczesane oraz czyste

– zwierzę nie powinno jeść większych posiłków do 2 godzin przed wizytą oraz nie odbywać ciężkich treningów tego samego dnia, chyba że będzie uzgodnione inaczej z terapeutą,

– zwierzak powinien mieć zapewnione odpowiednie przysmaki na czas wizyty oraz w przypadku udziału w hydroterapii, swój własny ręcznik oraz szelki

5. W przypadku zamówienia oraz realizacji indywidualnych ortez lub protez obowiązuje podpisanie stosownej umowy na ten rodzaj usługi oraz wpłata całej kwoty za usługę z “góry”. Kwota ta jest ustalana po zapoznaniu się ze zdrowotnym stanem zwierzęcia.

6. Na terenie obiektu oraz w jego okolicy obowiązuje sprzątanie po swoim zwierzęciu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WCRP

1. Personel WCRP zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z najlepszą wiedzą weterynaryjną i fizjoterapeutyczną, z należytą starannością, wykorzystując w tym celu posiadane wyposażenie.

2. Personel WCRP nie odpowiada za szkody powstałe z winy Opiekuna zwierzęcia.

3. Personel WCRP nie odpowiada za mienie Opiekuna zwierząt pozostawione na terenie Centrum, jak również za ewentualne uszkodzenia mienia i kradzieże na parkingu.

4. Personel WCRP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy bądź zaburzenia związane ze świadczonymi usługami, powstałe z winy Opiekuna zwierzęcia, siły wyższej, bądź też w wyniku zatajenia przez Opiekuna zwierzęcia kompleksowej informacji o stanie zdrowia zwierzęcia, istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane personelowi.

5. Opiekun zwierzęcia ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie WCRP z jego winy lub przez zwierzę pozostające pod jego opieką.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. WCRP gromadzi i przetwarza do celów własnych dane osobowe klientów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Dane osobowe są niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa ich podania przez Opiekuna zwierzęcia jest równoznaczna z rezygnacją z usług.

2. Opiekun zwierzęcia ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

3. Regulamin Świadczenia Usług jest dostępny na stronie Psiowo.pl

4. WCRP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cenników usług.

5. Powyższe zapisy obowiązują od 15.04.2024r